The 450-million-dollar Leonardo is nowhere to be found